E-mail disclaimer

Onderstaande disclaimer van Vanesch Verf is op al onze e-mailberichten van toepassing
De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor bovenvermelde geadresseerde(n). Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde, is onrechtmatig. Mocht deze mail ten onrechte bij u terecht gekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk direct contact met ons op te nemen onder +31(0)13-5715770. Vanesch Verf doet al het mogelijke de verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een door of bij deze mail verzonden virus of anderszins schadelijke attachments.

Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Vanesch Verf, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website www.vaneschverf.nl.

Inschrijvingsnummer KvK 17215636.

The following disclaimer of Vanesch Verf apply to all our emails
This e-mail is confidential and may contain legally privileged information, intended only for the use of the addressee. You should not distribute its contents to any other person. If you are not the intended recipient, please notify the sender above mentioned immediately. Phone number +31(0)13-5715770. Vanesch Verf maintains active anti-virus policies and accepts no liability for any damage which may be caused by any virus transmitted by this e-mail or any attachments thereto.

The General Terms and Conditions, as published on our website www.vaneschverf.nl, which include a clause limiting liability, apply to all services and / or (other) activities supplied.

Copyright 2020 Vanesch Verf. All rights reserved.